Normy

Deklaracja Laboratorium

Działalność Laboratorium opiera się na wytycznych

1. Norma PN-EN ISO/IEC 17025 “Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”,
2. Norma PN-EN ISO/IEC 17000 „Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne”
3. Norma PN-EN ISO 9001 “System zarządzania jakością. Wymagania”,
4. Norma PN-EN ISO 9000 “Systemy Zarządzania jakością. Podstawy i terminologia”,
5. Norma PN-ISO 10012 “Systemy zarządzania pomiarami — Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”,
6. Norma PN-EN ISO 19011 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”
7. Norma PN-EN 60751 “Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury”,
8. Norma PN-EN 60584-1:2014-04 “Termoelementy Część 1: Specyfikacje itolerancje EMF”
9. Norma PN-EN 60584-3 Termoelementy – Część 3: Kable rozszerzające i kompensacyjne – Tolerancje i systemy rozpoznawcze,
10. Norma PN-EN ISO/IEC 17043 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące biegłości”
11. Norma PN-EN 13190 „Termometry wskazówkowe”,
12. PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 Międzynarodowy słownik metrologii – Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM) ,
13. “Prawo o miarach”; ustawa z 11 maja 2001 r., z późniejszymi zmianami
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003-r., w sprawie legalnych jednostek miar.
15. Dokumenty Systemu Zarządzania Jakością Limatherm Sensor Sp. z o.o.
16. Dokument EA-4/02 „Wyznaczanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”.
17. Dokument EA-4/18 „Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości”
18. DA-01 „Opis systemu akredytacji”,
19. DA-02 „Zasady stosowania symboli akredytacji PCA”,
20. DA-04 „Cennik opłat za czynności związane z akredytacją”,
21. DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości”,
22. DA-06 „Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej”,
23. DA-08 “Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu”,
24. DA-10„Akredytacja Laboratoriów w zakresach elastycznych”,
25. DAP-04 „Akredytacja laboratoriów wzorcujących wymagania szczegółowe”,
26. Wzór świadectwa wzorcowania, wydany przez PCA,
27. ILAC-P10 „Polityka ILAC dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów”,
28. ILAC-G17 „Wprowadzenie problematyki niepewności pomiaru w badaniach w związku z wejściem do stosowania normy ISO/IEC 17025”,
29. ILAC-G24 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”,
30. ILAC-G8 „Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją”,
31. ILAC-R7 „Zasady stosowania znaku ILAC MRA”,
32. ILAC-G18 „Wytyczne dotyczące formułowania zakresów akredytacji dla laboratoriów”,
33. ILAC-P14 „Polityka ILAC dotycząca niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”,
34. ILAC-P9 „Polityka ILAC dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości”
35. EUROLAB Technical Report 2/2006 „Technical Raport Guidance for Management Computers October 2006”,
36. EURAMET cg-8 „Calibration of Thermocouples”,
37. EURAMET cg-11 „Guidelines on the Calibration of Temperature Indicators and Simulators by Electrical Simulation and Measurement”,
38. EURAMET cg-13 „Calibration of Temperature Block Calibrators”,
39. DKD-R 5-1 „Calibration of Resistance Thermometers”.

Laboratorium, jako potwierdzenie przeprowadzonego wzorcowania, wystawia świadectwo wzorcowania zgodne z wytycznymi PCA,
którego zawartość merytoryczna odpowiada wymaganiom punktów: 5.6.2.1.1, 5.10.2 i 5.10.4 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.